Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.zantalo.pl prowadzony jest przez:
  • VIDI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • ul. Wincentego Pstrowskiego 14B A
  • 10-602 Olsztyn
  • NIP 7393939426
  • nr REGON 385961764
  • KRS 0000839195

 

ADRES DO ZWROTÓW

VIDI FASHION (PARK IDEA)

Ul. Artura Grottgera 16/1

60-758 Poznań
zwaną w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”), „Sprzedającym”.

2. Dane do kontaktu: e-mail: sklep@zantalo.com.pl, nr tel. 665 944 072 (telefon czynny od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:00 do 16:30).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, stosuje się przy sprzedaży towarów (ubrań, akcesoriów, itp.), zwanych dalej „Produktami” oferowanych przez Sprzedającego na stronie internetowej www.zantalo.pl.
2. „Kupującym” w rozumieniu niniejszego OWS jest konsument - osoba fizyczna, o której mowa art. 221 Kodeksu cywilnego, składająca zamówienie na Produkty oferowane przez Sprzedającego („Zamówienie”).
3. Sprzedający w momencie przyjmowania zamówienia zobowiązany jest do zapoznania Kupującego z OWS, co zostaje potwierdzone w toku składania przez Kupującego Zamówienia na stronie internetowej Sprzedającego. Zamówienie oraz OWS sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. W przypadku złożenia Zamówienia, tj. zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający ma również obowiązek dostarczenia na piśmie bądź na innym trwałym nośniku OWS za zgodą Kupującego oraz formularza odstąpienia od Zamówienia. Sprzedający obowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Kupującemu potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży (potwierdzenia złożenia Zamówienia) na piśmie bądź innym trwałym nośniku.
5. Niniejsze OWS oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia stanowią integralny załącznik do Zamówienia.
6. Na stronie internetowej Sprzedającego dostępne są formularze: wymiany Produktu bądź zwrotu/wymiany wadliwego Produktu(dot. zgłoszenia reklamacji przez Kupującego).
7. Sprzedający działa w imieniu własnym i na własny rachunek.

§3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego, stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży Produktów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a. realizacji sprzedaży Produktów;
b. zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym.;
c. informowanie o nowych Produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedającego – pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody przez Kupującego.
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
3. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz posiada możliwość ich poprawiania – na stronie www.zantalo.pl . Powierzone Sprzedającemu dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§4. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Publikowane na stronach internetowych Sprzedającego zdjęcia Produktów to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą minimalnie różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Okoliczność ta nie stanowi podstaw do roszczeń z tytułu rękojmi za wady i nie wpływa na właściwość i specyfikę Produktu.
2. Sprzedający publikuje na stronie internetowej opis techniczny Produktu, wskazując na jego właściwości, np. wymiary, pochodzenie, markę, rozmiar i inne cechy umożliwiające jego dokładne zidentyfikowanie.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający wskazuje na możliwość kontaktu z konsultantem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania Kupującego.
4. Sprzedający zastrzega granicę błędu dla wymiarów podanych w opisie technicznym Produktu do 2 cm.

§5 CENY

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Sprzedającego na stronie internetowej: www.zantalo.pl, są wyrażone w polskich złotych (PLN).

§6. ZAMÓWIENIA

1. Sprzedający przyjmuje Zamówienia składane przez Kupujących poprzez stronę internetową www.zantalo.pl w panelu indywidualnego konta, założonego przez każdego Kupującego.
2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
3. Informacja udzielona przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji, na podstawie oferty zaakceptowanej przez Kupującego i wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
4. Dostarczenie i odbiór Produktu odbywa się przy pomocy operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej.
5. Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz całej Europy.
6. Kupujący może anulować złożone Zamówienie telefonicznie lub poprzez email.
7. Zamówienie zrealizowane i wysłane do Kupującego nie podlega anulowaniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym. W takim przypadku, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
8. W przypadku wystąpienia błędu technicznego na stronie internetowej Sprzedającego, dotyczącego: ceny, rozmiaru, ilości bądź dostępności danego Produktu, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego. O fakcie tym, Kupujący zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
9. W przypadku wystąpienia błędu technicznego na stronie internetowej Sprzedającego co do dostępności danego Produktu, Sprzedający może zaoferować Kupującemu inny Produkt o podobnych właściwościach i specyfice.
10. Sprzedający zapewnia możliwość zamówienia przez Kupującego Produktu niedostępnego na stronie internetowej Sprzedającego w rozmiarze preferowanym przez Kupującego. W tym wypadku czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
11. W przypadku przekazania przez Kupującego niepełnych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

§7. DOSTAWA PRODUKTU

1. Produkt zamówiony na stronie internetowej www.zantalo.pl dostarczany jest za pośrednictwem:
a. Kurier Inpost,
b. Paczkomaty Inpost 24/7 

2. W przypadku Zamówień realizowanych z użyciem formy płatności za pobraniem, Zamówienie realizowane jest w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zamówienia złożonego przez Kupującego.
3. W przypadku Zamówień realizowanych z użyciem formy płatności w formie przedpłaty, tj. przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, Zamówienie realizowane jest w terminie 4 dni od dnia zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego.
4. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a. czas realizacji Zamówienia (kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, przygotowanie paczki);
b. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru.
5. Szacunkowy czas dostarczenia zamówionego Produktu do Kupującego wynosi ok 48 godzin. Do wskazanego okresu nie wlicza się dni wolnych od pracy, również świąt i niedziel.
6. Produkty dostarczane są jedynie w dni robocze.
7. W przypadku Poczty Polskiej Sprzedający informuje, iż: „standardem jakościowym paczki pocztowej priorytetowej jest jej przebieg w terminie D+1. Paczka pocztowa priorytetowa będzie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli zostanie nadana do godz. 15:00. Paczka pocztowa nadana jako priorytetowa po godz. 15:00 traktowana będzie jako nadana w dniu następnym - podany termin doręczenia nie jest terminem gwarantowanym tylko deklarowanym” (regulamin Poczty Polskiej, wersja aktualna: http://poczta-polska.pl/). Co więcej terminy te mogą ulec wydłużeniu np. w okresie przedświątecznym, wyprzedażowym.
8. W czasie trwania promocji (zakupów grupowych), ofert specjalnych, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu do ok. 10 dni roboczych.
9. Jeśli dostawa Produktu opóźnia się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, tj. z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub braku odbioru przesyłki pomimo dwukrotnej próby doręczenia, przyjmuje się, iż Kupujący odstąpił od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, spowodowane udzieleniem informacji o błędnym adresie dostawy przez Kupującego.
11. Do wysyłanego Produktu dołączany jest paragon fiskalny (lub na życzenie Kupującego - faktura VAT).

§8. KOSZTY PRZESYŁKI

1. Koszt dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi:
Paczkomaty Inpost 24/7 - 10 zł (przedpłata)
                                    - 12 zł (pobranie)
Kurier Inpost                 - 12,00 zł (przedpłata)
                                    - 13,50 zł (pobranie)


§9. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność za Produkt może nastąpić w formie:
a. przedpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony przez SGB.: 43 9043 1025 2107 0100 0533 0001;
b. przedpłaty w formie płatności kartą kredytową za pośrednictwem serwisu płatności DOTPAY S.A.;
c. za pobraniem w formie uiszczenia opłaty gotówkowej do rąk kuriera.
2. Sprzedający ma prawo ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji.
3. Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata – bez żadnych potrąceń – zostanie bezzwłocznie zwrócona na konto Klienta.

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dnia odebrania przez Kupującego przesyłki z Produktem. Potwierdzenie odbioru Produktu stanowi dokument przewozowy.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy spowodowanej przez korzystanie z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danego Produktu, Kupującemu nie przysługuje prawo do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. Sprzedający jest obowiązany zwrócić Kupującemu koszt Produktu wraz z kosztem przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem.
5. W sytuacji, w której Produkt stanowiący przedmiot umowy sprzedaży został zwrócony w terminie późniejszym niż dzień otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu koszt Produktu wraz z kosztem przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Kupującego bądź dostarczenia mu dowodu nadania zwrotnego Produktu przez Klienta.
6. Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu kosztu zwrotnej wysyłki Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7. Adres zwrotny : 

VIDI FASHION (PARK IDEA)

Ul. Artura Grottgera 16/1

60-758 Poznań 


§11. WYMIANA PRODUKTU

1. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany Produktu z przyczyn niezwiązanych z wadami fizycznymi lub prawnymi tego Produktu. Kupujący może żądać wymiany Produktu na inny w terminie 30 dni od daty jego odbioru.
2. W celu dokonania wymiany Produktu Kupujący wypełnia formularz wymiany Produktu, dostępny na stronie internetowej Sprzedającego i przesyła go wraz z Produktem podlegającym wymianie, na adres do doręczeń Sprzedającego wskazany w § 1. W przypadku zmniejszenia wartości Produktu podlegającego wymianie, np. z powodu jego niewłaściwego użytkowania Sprzedający ma prawo odmówić dokonania wymiany.
3. Kupujący jest obowiązany do poniesienia kosztów zwrotnego odesłania Produktu do Sprzedającego, a podlegającego wymianie.
4. W przypadku, gdy nowy Produkt nadesłany do Kupującego w wyniku dokonanej wymiany, przedstawia wyższą cenę niż Produkt zwrócony, Kupujący jest obowiązany do niezwłocznego uiszczenia wynikłej różnicy przy użyciu dowolnej formy płatności określonej w §8 ust. 1.
5. W przypadku, gdy nowy Produkt nadesłany do Kupującego w wyniku dokonanej wymiany przedstawia niższą cenę niż Produkt zwrócony, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu należnej różnicy w formie płatności wskazanej przez Kupującego.

§12. RĘKOJMIA

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (związanie z dostawą, mechanicznymi uszkodzeniami Produktów) i prawne Produktu w terminie do dwóch lat od daty odbioru Produktu przez Kupującego.
2. W chwili odbioru przesyłki z Produktem od przewoźnika, Kupujący ma obowiązek zweryfikować stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania przesyłki, Kupujący ma obowiązek sprawdzić jej zawartość, stan Produktu oraz jego kompletność.
3. W przypadku stwierdzenia w obecności przewoźnika zniszczenia opakowania, jak również samego Produktu lub braku jego kompletności, sporządza się protokół reklamacyjny bądź oświadczenie o stwierdzonych wadach przesyłki i/lub Produktu, które to zostają opatrzone podpisami Kupującego oraz przewoźnika.
4. Kupujący w przypadku stwierdzenia wad Produktów winien niezwłocznie, tj. w terminie 7 dni zgłosić Sprzedającemu stwierdzone wady w formie pisemnej, w taki sposób by zawiadomienie 4. o wadzie dotarło do wiadomości Sprzedającego.
5. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zawiadomienia o wadzie Produktów zgłoszonego przez Kupującego.
6. Koszt zwrotu wadliwego Produktu oraz ewentualny koszt przeslania nowego Produktu wolnego od wad Kupującemu, pokrywa Sprzedający.
7. Przesyłka z reklamowanym Produktem powinna zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z numerem telefonu.
8. Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, pęknięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem. Zakupione Produkty należy również prać i czyścić zgodnie z zasadami podanymi na wewnętrznej stronie metki przez producenta Produktów.
9. Reklamowany Produkt odesłany do Sprzedającego winien być czysty.
10. Produkt, którego reklamacja została rozpatrzona pozytywnie zostanie wymieniony na nowy tożsamy z poprzednim lub inny uzgodniony uprzednio z Kupującym.
11. Produkty wysłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym nie podlegają reklamacji.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedającego są oryginalne i posiadają komplet metek producenta, a nadto pochodzą z legalnego źródła sprzedaży i są dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w korzystaniu przez Kupujących na stronie internetowej www.zantalo.pl, a związane z: konserwacją, przeglądem, etc.)
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWS, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. W przypadku sporu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, wynikłym na tle Zamówienia, OWS czy indywidualnej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania konfliktu w sposób polubowny.
W sytuacji gdy strony nie dojdą do porozumienia, spór będzie rozstrzygał sąd powszechny wg właściwości wskazanej w przepisach prawa.
5. Niniejsze OWS wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sprzedającego i obowiązuje przez czas nieokreślony.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego OWS. W przypadku wprowadzenia zmian, Kupujący zostaną o nich poinformowani poprzez wiadomość e-mail. Usuniecie konta indywidualnego Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji zmian w OWS.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel